Czytaj stronę główną POZENA

Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne

 

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych użytkowników serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) działającego pod adresem www.pozena.com (dalej „Serwis”) oraz innych kategorii osób wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu jest Usługodawca, czyli POZENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, KRS nr 7792471060 (dalej również jako „Spółka”).

1.3. Dane osobowe Użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Usługodawcę w celu udzielenia odpowiedzi na przedstawioną przez Państwa sprawę (zapytanie) za pośrednictwem „formularza kontaktowego”. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości odpowiedzi na Państwa wiadomość oraz wykonania zlecenia.

1.4. W każdej sprawie dotyczącej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę należy kontaktować się bezpośrednio z administratorem pod adresem e-mail: daneosobowe@pozena.com lub korespondencyjnie: ul. Plac Andersa 7, 61-894 Poznań.

1.5. Przesłane przez Użytkownika dane osobowe w związku z zapytaniem będą przetwarzane do 6 miesięcy.

 

Realizacja praw osób, których dotyczą dane osobowe

 

1.6. Każda osoba fizyczna (dalej „Wnioskujący”) ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z wnioskiem o:

 1. potwierdzenie, że Usługodawca przetwarza dotyczące jej dane osobowe, a także o realizację prawa dostępu do danych osobowych, jakie jej dotyczą;
 2. sprostowanie danych osobowych;
 3. usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych;
 4. przeniesienie danych osobowych, obejmujące uprawnienie do otrzymania w/w danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody);
 5. sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych.

1.7. Powyższe wnioski będą realizowane przez Wnioskodawcę z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”). Powyższe oznacza, że w niektórych przypadkach wymienionych w przepisach RODO, w/w uprawnienia nie będą przysługiwały osobie, której dotyczą dane osobowe.

1.8. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej na adres POZENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań, lub za pośrednictwem wiadomości elektronicznej na adres daneosobowe@pozena.com. W razie braku przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Wnioskującego (poza faktem przetwarzania w/w danych na potrzeby samego wniosku) wniosek nie zostanie zrealizowany, a dane Wnioskującego zostaną niezwłocznie usunięte.

1.9. Usługodawca niezwłocznie po otrzymaniu wniosku informuje o tym fakcie Wnioskującego oraz zamieszcza informację na temat wniosku w prowadzonej przez siebie ewidencji.

1.10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Wnioskującego. Brak skutecznego zweryfikowania tożsamości Wnioskującego z powodów, za których powstanie Wnioskujący ponosi odpowiedzialność oznacza brak realizowania przez Usługodawcę złożonego wniosku, o czym Wnioskujący zostanie poinformowany w sposób niezwłoczny.

1.11. Wniosek rozpatrywany jest w wyznaczonej do tego celu komórce merytorycznej Usługodawcy bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 10 dni, licząc od dnia otrzymania wniosku przez Usługodawcę.

1.12. Usługodawca przekazuje Wnioskującemu odpowiedź na wniosek w terminie najpóźniej trzech (3) tygodni licząc od dnia jego otrzymania. W przypadkach obiektywnie skomplikowanych (tj. wymagających po stronie Usługodawcy dużego nakładu pracy) powyższy termin ulega przedłużeniu do dwóch (2) miesięcy, o czym Wnioskujący jest niezwłocznie informowany. Jednocześnie Usługodawca dochowa wszelkich starań, aby termin nie ulegał w/w wydłużeniu.

1.13. W ramach realizacji prawa dostępu do danych, Wnioskującemu wskazuje się jego dane, w zakresie o jaki wniósł w żądaniu. Zakres informacji obejmuje:

 1. cel przetwarzania,
 2. kategorie danych osobowych podlegające przetwarzaniu,
 3. odbiorcę lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
 4. planowany okres przechowywania danych osobowych, a jeżeli nie jest to możliwe, sposób obliczania tego okresu,
 5. jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle,
 6. zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotnych informacjach o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą,
 7. prawo do żądania od Spółki sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w razie, gdy takie prawo przysługuje),
 8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

1.14. W przypadku realizacji prawa dostępu do danych oraz prawa do ich przenoszenia, do odpowiedzi udzielanej Wnioskującemu załącza się kopię dotyczących go danych osobowych w powszechnie znanych i dostępnych formatach nadających się do odczytu maszynowego.

1.15. Wszelkie skargi związane z wykonywaniem niniejszej procedury prosimy składać na adres Usługodawcy: POZENA Sp. z o.o. sp. k., Plac Andersa 7, 61-894 Poznań. Skarga zostanie rozpatrzona niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia jej doręczenia, o czym Wnioskujący zostanie niezwłocznie poinformowany. Wnioskujący jest również informowany o fakcie otrzymania skargi.

 

Obowiązek informacyjny wobec Zlecających i osób, których przekazane dane dotyczą

 

1.16. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają zastosowanie także wobec danych osobowych związanych z realizacją zleceń (więcej: Ogólne warunki świadczenia usług), z tym zastrzeżeniem, że:

 1. przekazane przez Zlecającego będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO;
 2. w stosunku do przekazanych danych osób trzecich, tj. których nie łączy umowa z Usługodawcą, Usługodawca nie pełni roli Administratora tych danych;
 3. Dane Zlecających będą przechowywane przez czas trwania umowy/współpracy z Usługodawcą, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

maksymalnie przez okres 5 lat od czasu zakończenia współpracy.

 1. Podanie danych przez Zlecającego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu świadczenia usług przez Usługodawcę;
 2. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;
 3. Ww. danych usługodawca nie będzie przetwarzał w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Pozostałe postanowienia

 

1.17. W przypadku gdy Usługodawca występuje o wyrażenie zgody na przesyłanie informacji handlowej drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty e-mail, SMS), osobie, która wyraziła powyższą zgodę przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody, poprzez wysłanie maila na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej wpisując w tytule słowo” rezygnacja” i w treści wiadomości oświadczenie: „rezygnuję z przetwarzania moich danych osobowych na cele związane z informacją handlową”. Powyższe dotyczy także jakiejkolwiek innej zgody uzyskiwanej przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.

1.18. Usługodawca oświadcza, iż dołoży starań, aby zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z Serwisu. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres wskazany w punkcie 1.4. powyżej.

1.19. Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

1.20. Poza przypadkami wskazanymi w pkt 1.18. powyżej, informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej lub organowi, bez zgody osoby, której dane informacje dotyczą.

1.21 Osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; kancelaria@uodo.gov.pl.

 

Pliki cookies i logi systemowe

 

1.21. Usługodawca informuje, że z momentem połączenia się przez Użytkownika z Serwisem, w logach systemowych Serwisu pojawia się informacja o numerze (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, z którego Użytkownik łączy się z Serwisem. Usługodawca informuje, że będzie przetwarzał, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, również dane dotyczące numeru (w tym IP) i rodzaju urządzenia końcowego Użytkownika, a także czasu połączenia z Serwisem oraz inne dane eksploatacyjne dotyczące aktywności Użytkownika. Dane te przetwarzane są w celu dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę.

1.22. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. W tym celu należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).