Czytaj stronę główną POZENA

Ogólne warunki świadczenia usług

Niniejszy dokument określa ogólne warunki współpracy pomiędzy POZENA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, zwanym dalej Wykonawcą, a osobami prawnymi lub osobami fizycznymi, zwanymi dalej Zlecającym, w zakresie usług tłumaczeniowych, wykonywanych przez Wykonawcę na rzecz Zlecającego.

 

Zakres przedmiotowy usług

 

1.   Przedmiotem usług świadczonych przez Wykonawcę jest wykonywanie:

1.1.       tłumaczeń pisemnych zwykłych,

1.2.       tłumaczeń pisemnych przysięgłych,

1.3.       usług dodatkowych takich jak weryfikacja tłumaczenia (proofreading), redakcja tekstu (copywriting), obróbka graficzna (typesetting & DTP), usługi poligraficzne i kurierskie,

1.4.       tłumaczeń ustnych,

1.5.       tłumaczeń stron internetowych,

1.6.       tłumaczeń audiowizualnych,

1.7.       szkoleń językowych,

1.8.       audytów językowych,

1.9.       usług wsparcia szkolenia sztucznej Inteligencji, anotacji danych i programowania języka naturalnego,

1.10.    innych usług językowych, jednojęzycznych i wielojęzycznych, i usług powiązanych

 

2.   Zakres i rodzaj zleconych Wykonawcy usług oraz sposób ich realizacji, w tym cena, tryb i termin zostaną każdorazowo przedstawione Zamawiającemu w dokumencie „Oferta”, opracowanym na podstawie zapytania ofertowego złożonego przez Zlecającego.

 

Zasady składania zamówień

 

3.   Zlecający składa Wykonawcy zapytanie ofertowe – poprzez formularz kontaktowy lub rozmowę tekstową dostępne na stronie internetowej POZENA.com , pocztę e-mail: info@pozena.com, kontakt osobisty, kontakt telefoniczny: 61 610 4600 lub 22 3773 000, bądź kontakt korespondencyjny: Andersia Business Centre, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań.

 

4.   Wykonawca na podstawie podanych przez Zlecającego danych opracowuje ofertę, zawierającą:

4.1.       rodzaj zlecenia,

4.2.       cenę,

4.3.       sposób wykonania zlecenia,

4.4.       termin wykonania zlecenia lub czas wykonywania zlecenia,

4.5.       nazwisko osoby zlecającej,

4.6.       w przypadku innego przedmiotu niż tłumaczenie pisemne – miejsce wykonania zlecenia,

4.7.       dodatkowo oferta może zawierać zasady realizacji projektu, termin ważności oferty oraz określenie wysokości i terminu uiszczenia zaliczki.

 

5.   Warunkiem wykonania tłumaczenia przez Wykonawcę jest potwierdzenie zlecenia objętego ofertą przez Zlecającego – za pośrednictwem poczty e-mail (forma dokumentowa) lub formy pisemnej zwykłej.

 

6.   Zlecający gwarantuje, że jest umocowany prawnie do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej posiadającej zdolność prawną w zakresie składania zamówień na usługi tłumaczeniowe.

 

7.   Zlecający jest zobowiązany przekazać Wykonawcy wszelkie niezbędne informacje dla prawidłowego wykonania usługi.

 

Podstawowe warunki wykonywania usług

 

8.   Oferta przedstawiana Zamawiającemu może zawierać alternatywne sposoby realizacji projektu i/lub opcjonalne elementy dodatkowe.

 

9.   W przypadku tłumaczeń pisemnych zwykłych w uzasadnionych przypadkach oferta może pozwalać Zlecającemu na dokonanie wyboru następujących produktów:

 

9.1. Tłumaczenie z weryfikacją („premium”) – zgodne z międzynarodową branżową normą jakościową ISO 17100, zalecane minimum w przypadku wszystkich dokumentów o krytycznym znaczeniu dla Zlecającego i każdego materiału przeznaczonego do publikacji. Przetłumaczony tekst jest analizowany przez niezależnego weryfikatora, również profesjonalnego tłumacza. Analiza obejmuje porównanie tekstu źródłowego z docelowym pod względem spójności terminologicznej, rejestru językowego i stylu, jak również ma na celu stanowić rozsądne zabezpieczenie przed tzw. błędem ludzkim.

 

9.2. Tłumaczenie bez weryfikacji („standard”) – opcja podstawowa, znajdująca zastosowanie w przypadku wersji roboczych dokumentów, materiałów wewnętrznych oraz innych o mniej krytycznym znaczeniu dla Zlecającego. Tłumaczenie jest wykonywane przez zawodowego tłumacza. Akceptując ofertę w tym wariancie tłumaczenia, Zlecający tym samym formalnie potwierdza, że w imię niższej ceny świadomie rezygnuje z profesjonalnej weryfikacji tłumaczenia wymaganej przez międzynarodową normę branżową ISO 17100. Zlecający tym samym deklaruje zrozumienie, że brak weryfikacji tłumaczenia, mimo usiłowania zachowania przez Wykonawcy wszelkich zasad sztuki, może prowadzić do błędów w sztuce i że w celu zapewnienia optymalnej jakości tłumaczenia wykona weryfikację we własnym zakresie.

 

9.3. Tłumaczenie ekonomiczne – profesjonalne tłumaczenie maszynowe przy użyciu współczesnych światowych systemów językowych, następnie poddane tzw. "postedycji lekkiej”, dokonywaną przez profesjonalnego tłumacza, w formalnej roli postedytora, w myśl międzynarodowej normy branżowej ISO 18587. Tłumaczenie ekonomiczne cechuje się bardzo korzystną ceną i możliwie najkrótszym terminem. Znajduje profesjonalne zastosowanie w przypadkach bardzo obszernych dokumentów, bądź jako pretranslacja mająca na celu wybór istotnych fragmentów do dalszego tłumaczenia innym trybem, lub konieczności zachowania bardzo krótkich terminów (np. kilkaset stron dziennie). Na prośbę Zamawiającego ofercie tłumaczenia ekonomicznego może towarzyszyć próbka tego trybu tłumaczenia, którą Wykonawca może postanowić wykonać bezpłatnie, która pomoże Zamawiającemu zapoznać się z naturą tego nowoczesnego produktu i ocenić jego dopasowanie do własnej potrzeby. Zamawiając tłumaczenie ekonomiczne Zamawiający potwierdza zrozumienie jego cech i specyficznych zastosowań.

 

10.W przypadku usługi tłumaczenia ustnego, Wykonawca wskazuje kombinacje językowe, miejsce i czas wykonania zlecenia.

 

11.Wykonawca może uzależnić wykonanie zlecenia od dokonania przedpłaty, o czym poinformuje Zlecającego w przesłanej ofercie, określając jej wysokość i termin zapłaty. Za dzień zapłaty uznaje się dzień uznania płatności na rachunku bankowym Wykonawcy.

 

12.Po zaakceptowaniu oferty przez Zlecającego, Wykonawca wykonuje określoną w ofercie usługę, zgodnie z przedstawionymi warunkami i w umówionym terminie.

 

13.W przypadku tekstów zawierających rysunki, schematy, wykresy itp., których Zleceniodawca nie przekazał w wersji elektronicznej umożliwiającej edycję za pomocą pakietu Microsoft Office, Wykonawca nie ma obowiązku odtwarzania tych elementów w tekście tłumaczenia.

 

14.Wykonawca przekazuje Zlecającemu tekst tłumaczenia zapisany w pliku Word lub - na życzenie Zlecającego - w pliku tekstowym lub pliku Excel. W razie konieczności zapisania tłumaczenia w innym programie Wykonawca zastrzega sobie prawo do podwyższenia ceny usługi w zależności od czasochłonności pracy w danym programie - po wcześniejszym ustaleniu tego ze Zlecającym.

 

15.W przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych tekst tłumaczenia przekazywany jest Zlecającemu na wydruku, w jednym egzemplarzu. Na życzenie Zlecającego Wykonawca może wykonać więcej egzemplarzy tłumaczenia uwierzytelnionego („odpisów”) za dodatkową opłatą, zaakceptowaną przez Zlecającego.

 

16.Oferta tłumaczenia uwierzytelnionego, na wyraźną prośbę Zamawiającego, może zawierać, alternatywnie bądź jednocześnie, formę elektroniczną z podpisem kwalifikowanym tłumacza (plik pdf), zamiast bądź oprócz formy papierowej z pieczęcią tłumacza. Akceptując ofertę na ten produkt Zamawiający potwierdza zrozumienie różnic i podobieństw pomiędzy tymi wersjami i ich zastosowaniami.

 

17.Wynagrodzenie Wykonawcy uzależnione jest od liczby godzin, nakładu pracy i stopnia złożoności tłumaczenia lub innej usługi.

 

18.W przypadku tłumaczeń ustnych realizowanych w fizycznym miejscu wskazanym przez Zamawiającego, do ceny wykonania usługi mogą zostać doliczone opłaty powiązane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem osoby bądź osób wykonujących zamówienie zgodnie z uznaniem Wykonawcy.

 

19.Wykonawca może określić wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę wykonywania usługi tłumaczenia ustnego. Każda rozpoczęta godzina tłumaczenia jest liczona jako cała.

 

20.W przypadku tłumaczeń ustnych, czas pracy tłumacza liczony jest od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się w miejscu wykonywania tłumaczenia, do czasu zwolnienia go przez Zlecającego z wykonywania obowiązków.

 

21.Składając zlecenie na wykonanie tłumaczenia ustnego, Zlecający informuje Wykonawcę o tematyce i charakterze tłumaczenia. W przypadku tłumaczeń o specjalistycznej tematyce Zlecający zobowiązuje się przekazać materiały, które pomogą tłumaczowi przygotować się do tłumaczenia.

 

22.W przypadku tłumaczeń symultanicznych Zleceniodawca przed rozpoczęciem tłumaczenia dostarcza Wykonawcy program konferencji zwierający harmonogram.

 

23.Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonywania tłumaczenia ustnego w czasie dłuższym niż czas przedstawiony w ofercie i opłacony przez Zamawiającego. Dla usunięcia wątpliwości: to znaczy że Wykonawca w czasie zakończenia zamówionego okresu może przerwać świadczenie tłumaczenia ustnego i uznać produkt za wykonany w pełni i prawidłowo.

 

24.Wykonawca może przedstawić w ofercie warunki ewentualnego dalszego świadczenia tłumaczenia ustnego w tej sytuacji upłynięcia czasu oznaczonego w ofercie, podając ilość dostępnego dodatkowego czasu i warunki komercyjne skorzystania z dodatkowego czasu, które Zamawiający akceptuje wraz z ofertą.

 

25.Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług przy zachowaniu najwyższej staranności.

 

 

Odbiór przedmiotu zamówienia i płatność

 

26.Zlecający zobowiązuje się odebrać wykonane zlecenie oraz zapłacić na rzecz Wykonawcy ustalone przez Wykonawcę wynagrodzenie w terminie uzgodnionym w zleceniu a w przypadku braku takiego uzgodnienia – po jego wykonaniu.

 

27.W przypadku braku innych ustaleń, tłumaczenie pisemne uważa się za wykonane i dostarczone z chwilą wysłania pliku na podany przez Zlecającego adres poczty elektronicznej.

 

28.Podstawą do zapłaty za wykonaną usługę jest faktura VAT bądź paragon wystawiony przez Wykonawcę.

 

29.Fakturę uważa się za doręczoną w chwili jej odbioru przez Zlecającego bądź w przypadku faktury elektronicznej – z chwilą wysłania jej na adres e-mail osoby występującej w imieniu Zlecającego.

 

30.Zlecający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie wskazanym na fakturze VAT lub określonym w ofercie.

 

31.Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania kwoty na rachunku bankowym Wykonawcy.

 

32.W przypadku odwołania zlecenia po jego zaakceptowaniu przez Zlecającego, będzie on zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia proporcjonalnego do wykonania części zlecenia oraz kwoty nieprzekraczającej 500 zł tytułem odszkodowania za utracone korzyści.

 

33.W przypadku odwołania zlecenia w ciągu 24 godzin poprzedzających rozpoczęcie zleconego tłumaczenia ustnego, Zlecający jest zobowiązany do zapłaty całości ustalonego wynagrodzenia.

 

 

Odpowiedzialność Wykonawcy

 

34.Wykonane zamówienie uznaje się za wykonane nienależycie, jeżeli nie zostało wykonane na stosownym poziomie fachowym lub nie zostało przekazane w uzgodnionym terminie.

 

35.W przypadku wykazania przez Zlecającego, że wykonane zlecenie dotknięte jest wadą, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wady i poinformowania Zlecającego o przewidywanym terminie jej usunięcia.

 

36.Wykonawca udziela Zlecającemu 3-miesięcznej gwarancji, w ramach której zobowiązuje się do poprawienia wskazanych błędów tłumaczenia lub odnosi się do wskazanych uwag.

 

37.W przypadku przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z przedmiotem zlecenia) odpowiedzialność za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest terminem 3 miesięcy od wykonania zlecenia.

 

38.W przypadku przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą niezwiązaną z przedmiotem zlecenia) odpowiedzialność finansowa za wady fizyczne ograniczona jest do wysokości odpowiadającej połowie wynagrodzenia Wykonawcy przy zleceniu tłumaczenia w opcji „premium” oraz wyłączona w przypadku wyboru opcji „standard” i opcji „ekonomicznej” usługi.

 

39.Odpowiedzialność Wykonawcy jest wyłączona, jeżeli wada powstała z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez Zlecającego.

 

40.Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia i usterki wynikłe z przyczyn na które nie miał wpływu, takie jak działania siły wyższej, awarie sprzętu komputerowego, awarie łączy internetowych i telefonicznych, przerwy w dostawie prądu itp.

 

 

Klauzula poufności

 

41.Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności wszystkich informacji udzielanych mu i udostępnianych na potrzeby prawidłowego zrealizowania zlecenia.

 

42.Informacje mogą być udostępniane wyłącznie pracownikom i podwykonawcom pracującym bezpośrednio nad realizacją danego zlecenia.

 

43.Postanowienia końcowe

 

44.W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

 

45.W przypadku sporów właściwym dla ich rozstrzygania będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Wykonawcy.