Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz chorwacki

 

tłumaczenia polsko-chorwackie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język chorwacki - fakty i ciekawostki

 

Język chorwacki, część rodziny języków słowiańskich, zajmuje ważne miejsce na tle innych języków Europy. Jako jeden z trzech standardów języka serbsko-chorwackiego, język chorwacki ma kilka unikalnych cech i ciekawostek, które mogą zainteresować osoby mówiące po polsku. Współczesny język chorwacki jest językiem oficjalnym Republiki Chorwacji i jednym z 24 oficjalnych języków Unii Europejskiej. Jest używany przez około 5,5 miliona osób na całym świecie, głównie w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Serbii, Czarnogórze, a także wśród diaspor chorwackich w innych krajach. Język ten ma wiele wspólnego z językiem polskim, ale ma także swoje unikalne cechy, które mogą być fascynujące dla polskojęzycznych uczących się języka chorwackiego. 

Język chorwacki jest językiem ojczystym dla ok. 6 mln. ludzi (ok. 0,1% mieszkańców globu) i plasuje się poza pierwszą setką najczęściej stosowanych języków na świecie pod względem liczby rodzimych użytkowników.

Hrvatski jest językiem urzędowym w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, a także w Wojwodinie (jako jeden z języków urzędowych) – autonomicznym okręgu w północnej Serbii. Uznawany jest jako język mniejszości narodowych w Czarnogórze, Rumunii, Włoszech, Austrii i na Węgrzech.

Chorwacki należy do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy południowosłowiańskiej. Jego źródeł należy się dopatrywać w języku staro-cerkiewno-słowiańskim, który pod koniec pierwszego tysiąclecia pełnił funkcję języka liturgii. Chorwacki jako odrębny język rozwijał się od XV w., a formę zbliżoną do współczesnej przybrał w XIX w. Pierwotnie chorwacki zapisywany był głagolicą, obecnie alfabetem łacińskim Instytucją regulującą normy języka chorwackiego jest Instytut Języka Chorwackiego i Lingwistyki.

Język chorwacki wykazuje wiele podobieństw do języków obowiązujących w innych państwach byłej Jugosławii, tj. do serbskiego, bośniackiego i czarnogórskiego (użytkownicy tych czterech języków komunikują się ze sobą bez większych problemów). Pomiędzy serbskim a chorwackim największe rozbieżności występują w warstwie leksykalnej (znacznie mniejsze na poziomie składni i stylistyki). Ogólnie uważa się, że pomiędzy tymi dwoma językami występują mniejsze różnice niż w przypadku brytyjskiego i amerykańskiego wariantu języka angielskiego. W języku chorwackim wyróżnia się trzy zasadnicze dialekty: sztokawski, kajkawski oraz czakawski.

Chorwacki jest jednym z języków oficjalnych UE.

Chorwacki, podobnie jak polski, jest językiem o bardzo rozbudowanej fleksji. Tak jak w polskim, rzeczowniki i przymiotniki odmieniają się przez siedem przypadków i dwie liczby. Istnieją też trzy rodzaje gramatyczne. Wyróżnia się za to aż siedem czasów: teraźniejszy, dwa przyszłe, przeszły, przeszły niedokonany, zaprzeszły i aoryst.

Rzeczowniki kuna i lipa mają w polskim i chorwackim takie samo znaczenie. Kuna to nazwa waluty chorwackiej, nawiązująca do czasów średniowiecznych, kiedy to na terenach dzisiejszej Chorwacji skóry kun pełniły rolę środka płatniczego. 1 kuna to 100 lip.

W chorwackim występują trudne do wymówienia zbitki spółgłoskowe. Niemałym wyzwaniem może się stać prawidłowe wymówienie takich słów jak: stvrdnuti (pol. utwardzać) czy smrtno (pol. śmiertelny).

Najdłuższym słowem w języku chorwackim jest 24-literowy rzeczownik prijestolonasljednikovica. Jego polski odpowiednik to żona następcy tronu.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Alfabet i ortografia

Język chorwacki używa alfabetu łacińskiego składającego się z 30 liter, co różni się od alfabetu cyrylicy, którym posługują się niektóre inne języki słowiańskie. W alfabecie chorwackim znajdują się trzy litery, których nie ma w alfabecie polskim: č, ć, dz oraz dž. Ortografia w języku chorwackim jest głównie fonemiczna, co oznacza, że każda litera odpowiada jednemu dźwiękowi. Taka zasada ułatwia naukę czytania i pisania dla osób uczących się tego języka.

Wpływ języków sąsiednich

Chociaż język chorwacki należy do grupy języków słowiańskich południowych, posiada również wpływy z innych języków, takich jak włoski, niemiecki czy węgierski. Wpływy te są widoczne zarówno w słownictwie, jak i gramatyce. W języku chorwackim można znaleźć wiele zapożyczeń z języków sąsiednich, co świadczy o bogatej historii i wielokulturowości tego obszaru.

Czas przeszły i przyszły

W języku chorwackim czas przeszły wyraża się za pomocą aorystu i imperfektu, które są używane w zależności od kontekstu. Czas przyszły jest tworzony za pomocą konstrukcji z czasownikiem posiłkowym „htjeti” (chcieć) i bezokolicznikiem czasownika głównego. System czasowy języka chorwackiego różni się od polskiego, co może być interesujące dla osób uczących się tego języka.

Składnia

W języku chorwackim składnia jest stosunkowo elastyczna, a kolejność wyrazów w zdaniu może być zmieniana w celu wyrażenia nacisku lub intencji mówiącego. Podobieństwo do polskiego polega na tym, że oba języki są fleksyjne, co oznacza, że słowa zmieniają swój kształt, aby wyrazić różne znaczenia gramatyczne.

Gramatyka i deklinacja

Język chorwacki charakteryzuje się bogatym systemem gramatycznym, który obejmuje przypadki, liczby, rodzaje i stopniowanie przymiotników. Istnieje siedem przypadków, które uczący się musi opanować: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik i wołacz. Również rodzajników nie ma w języku chorwackim, co jest cechą wspólną z językiem polskim.

Język literacki i dialekty

W języku chorwackim wyróżnia się standardowy język literacki oraz różne dialekty regionalne. Standardowy język oparty jest na dialekcie sztokawskim, który jest najbardziej rozpowszechniony i używany w mediach, edukacji oraz w życiu codziennym. Inne dialekty to czakawski i kajkawski, które mają swoje unikalne cechy fonetyczne, gramatyczne i leksykalne.

Zaimki i ich odmiana 

Podobnie jak w języku polskim, w języku chorwackim występują różne rodzaje zaimków, takie jak zaimki osobowe, wskazujące, pytające, względne i nieokreślone. Chorwackie zaimki odmieniają się przez przypadki, rodzaje i liczby, co może być wyzwaniem dla uczących się tego języka.

Liczebniki

Język chorwacki posiada liczebniki główne, porządkowe i zbiorowe. Liczebniki główne są używane do wyrażania ilości, a liczebniki porządkowe do określania kolejności. Liczebniki zbiorowe są używane do opisywania grup lub zbiorów.

System honorowyk

W języku chorwackim występuje system honorowyków, który służy do okazywania szacunku wobec rozmówcy lub osób trzecich. Używa się go w formalnych sytuacjach, takich jak rozmowy z przełożonymi, starszymi czy władzami.

Neologizmy i kalki językowe

Język chorwacki, podobnie jak inne języki słowiańskie, jest bogaty w neologizmy i kalki językowe. Wiele nowych słów powstaje poprzez tworzenie złożeń, skrótów czy zapożyczeń z innych języków.

Literatura chorwacka

Literatura chorwacka ma bogatą historię, sięgającą średniowiecza. W ciągu wieków rozwijała się pod wpływem różnych prądów kulturalnych i politycznych, tworząc unikalne dzieła literackie. Wśród najważniejszych postaci literatury chorwackiej warto wymienić Marka Marulića, zwanego ojcem chorwackiej literatury, który tworzył w języku staro-chorwackim. Inni znani pisarze to Ivan Gundulić, reprezentant baroku, oraz Petar Preradović, poeta romantyzmu. Współczesna literatura chorwacka również ma swoje wybitne postacie, takie jak Dubravka Ugrešić, pisarka i eseistka, której twórczość porusza kwestie tożsamości, migracji i kultury. Znajomość literatury chorwackiej pozwala lepiej zrozumieć kulturę, historię i wartości narodu chorwackiego.

Podobieństwo do języka polskiego

Język chorwacki i polski mają wiele podobieństw, które wynikają z faktu, że oba należą do rodziny języków słowiańskich. Chociaż są to języki z różnych grup - chorwacki z grupy słowiańskiej południowej, a polski z grupy słowiańskiej zachodniej - ich wspólne korzenie powodują, że osoby mówiące po polsku mogą dostrzec liczne analogie w tych dwóch językach.

Zarówno język chorwacki, jak i polski są językami fleksyjnymi, co oznacza, że słowa zmieniają swój kształt, aby wyrazić różne znaczenia gramatyczne. W obu językach występuje deklinacja rzeczowników, przymiotników i zaimków, a także koniugacja czasowników. System przypadków w języku chorwackim obejmuje siedem przypadków, podobnie jak w języku polskim.

W składni obu języków można zauważyć pewną elastyczność, co pozwala na zmianę kolejności wyrazów w zdaniu, aby uwypuklić nacisk lub intencje mówiącego. Chociaż w języku polskim elastyczność ta jest większa, podobieństwo może ułatwić naukę języka chorwackiego.

Podobieństwa można również dostrzec w słownictwie. Wiele słów w języku chorwackim i polskim ma wspólne korzenie i znaczenia, co ułatwia naukę nowego słownictwa. Przykłady to słowa takie jak "mleko" (chor. "mlijeko"), "ryba" (chor. "riba") czy "most" (chor. "most"). Oczywiście występują również różnice, które wynikają z różnych wpływów historycznych i kulturowych, ale podstawowe słownictwo może być zaskakująco podobne.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko chorwacki

tłumacz chorwacko polski

 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka chorwackiego na polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo chorwackie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

listopad październik listopad - studeni/novembar
jutro rano, poranek jutro - sutra
stolica krzesło stolica - kapital
slovo litera słowo - riječ
obraz policzek obraz - slika
puška karabin puszka - može
kula wieża kula (pocisk) - metak
godina rok godzina - sat
praćka proca praczka - pralja
kat piętro kat - izvršitelj

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie chorwackie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka chorwackiego oraz na język chorwacki: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-chorwackich, chorwacko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem chorwackim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka chorwackiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język chorwacki od 0,25 zł / słowo
z języka chorwackiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na chorwacki od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

chorwacki <> polski

 250 zł / h

chorwacki <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - chorwacki

 

wyrażenie polskie

wyrażenie chorwackie

tak da
nie ne
proszę molim
dziękuję hvala
przepraszam oprosti/oprostite
dzień dobry dobro jutro/ dobar dan
dobry wieczór dobra večer
dobranoc laku noć
do widzenia doviđenja
cześć (na powitanie) bok
Jak się masz? Kako si?
Dobrze.  dobro
Nazywam się... Ime mi je…/Zovem se…
Nie rozumiem Ne razumijem
Jestem Polką / Polakiem Ja sam iz Poljske

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-chorwacki i chorwacko-polski?

 

Tłumacz chorwacko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem chorwackim, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych między Chorwacją a Polską, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka chorwackiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!