Czytaj stronę główną POZENA

tłumacz czeski

 

tłumaczenia polsko-czeskie pisemne, przysięgłe, ustne, stron internetowych, filmów i każde inne

 

Język czeski - fakty i ciekawostki

 

Język czeski, będący oficjalnym językiem Czech, należy do grupy języków słowiańskich zachodnich, podobnie jak język polski. Dzięki temu, osoby posługujące się językiem polskim mogą dostrzec liczne podobieństwa oraz ciekawostki w języku czeskim. Wspólne słowiańskie korzenie sprawiają, że nauka czeskiego przez Polaków może być łatwiejsza niż nauka języków z innych rodzin. Warto zatem przyjrzeć się bliżej językowi czeskiemu, jego historii, gramatyce i specyfice, aby lepiej zrozumieć kulturę i tradycje Czech.

Językiem czeskim jako ojczystym posługuje się ok. 11,5 mln. ludzi (ok. 0,16% mieszkańców globu). Pod względem liczby rodzimych użytkowników język ten plasuje się na 83. miejscu na świecie.

Čeština jest językiem urzędowym w Republice Czeskiej. Uznawany jest jako język mniejszości narodowych na Słowacji, w Niemczech, Austrii, Chorwacji i w Polsce.

Czeski należy do grupy języków słowiańskich, a konkretnie do podgrupy zachodniosłowiańskiej. W wersji mówionej język ten rozwijał się od X w., a jego najstarsze poświadczenia pisemne datuje się na wiek XIII. W późnym średniowieczu i na początku epoki nowożytnej czeski przeżywał okres rozkwitu (wywierał m.in. duży wpływ na rozwój języka polskiego). Niebagatelną rolę w tworzeniu standardu języka czeskiego odegrał Jan Hus, który zreformował ortografię, wprowadzając nowe znaki diakrytyczne (tzw. alfabet husycki składa się z aż 42 liter). W XVII i XVIII w. nastąpił okres stagnacji czeszczyzny, która wypierana była przez język niemiecki. Początek wieku XIX to okres odrodzenia języka czeskiego i początek kształtowania się współczesnego języka literackiego. Obecnie kwestiami regulacyjnymi zajmuje się Instytut Języka Czeskiego.

Dialekty języka czeskiego są wzajemnie zrozumiałe (użytkownicy języka czeskiego rozumieją też wiele dialektów słowackich). Istnieją też dwa powszechne warianty czeszczyzny: czeski literacki (spisovná čeština) oraz czeski potoczny (obecná čeština). Odmiany te różnią się przede wszystkim pod względem składni i stylistyki. Nie ma pomiędzy nimi znaczących rozbieżności na płaszczyźnie leksykalnej.

Czeski należy do języków oficjalnych UE.

W języku czeskim występują samogłoski długie i krótkie. Te pierwsze w języku pisanym wyróżnia obecność znaków diakrytycznych: kreseczek (w przypadku samogłosek á, é, í, ó, ý) oraz kropeczki (w przypadku samogłoski ů).

Inną charakterystyczną cechą języka czeskiego jest występowanie bardzo trudnych do wymówienia (nawet dla Polaków) zbitek spółgłoskowych. Ekstremalnym przykładem tego zjawiska jest wyraz składający się z aż sześciu spółgłosek scvrkl (skurczył się). Można nawet tworzyć zdania, w których nie występuje ani jedna samogłoska, czego przykładem jest łamaniec językowy Strč prst skrz krk (Wetknij palec w gardło).

Język czeski wywarł duży wpływ na rozwój polszczyzny we wczesnym średniowieczu, pośrednicząc w zapożyczaniu wyrazów łacińskich związanych z terminologią chrześcijańską. Przykładami takich bohemizmów w języku polskim są m. in. kościół (kostel), opat (opat) czy też ołtarz (oltář).

Za jedno z najdłuższych słów w języku czeskim uważa się 32-literowy przymiotnik nejnezkomercionalizovávatelnejšího, który oznacza „niemożliwy do skomercjalizowania”.

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Alfabet czeski

Alfabet czeski oparty jest na alfabecie łacińskim z dodatkowymi literami, które zawierają akcenty i haczyki. Są to litery: Á, Č, Ď, É, Ě, Í, Ň, Ó, Ř, Š, Ť, Ú, Ů, Ý, Ž. Warto zwrócić uwagę na odmienne zasady wymowy tych liter. Chociaż niektóre z nich przypominają polskie litery z diakrytykami, takie jak "Š" czy "Ž", inne są unikatowe dla języka czeskiego, na przykład "Ř". Dźwięk "Ř" stanowi wyzwanie dla wielu uczących się języka czeskiego ze względu na jego charakterystyczną wymowę. Opanowanie alfabetu czeskiego, w tym specyficznych dźwięków, jest kluczowe dla nauki tego języka.

Wymowa

Wymowa w języku czeskim może stanowić wyzwanie dla Polaków, zwłaszcza jeśli chodzi o dźwięki takie jak Ř, który jest specyficzny dla tego języka. Warto również pamiętać, że niektóre kombinacje liter mają odmienną wymowę, np. "ch" czyta się jako [x], podobnie jak w polskim. Dźwięk "h" jest wymawiany mocniej niż w języku polskim, zbliżając się do niemieckiego "ch". Ponadto, w języku czeskim nie występuje dźwięk "ą", który jest charakterystyczny dla polskiego. Opanowanie specyficznych cech wymowy czeskiej jest kluczowe dla efektywnego porozumiewania się w tym języku.

Podobieństwo gramatyki

Czeska gramatyka wykazuje wiele podobieństw z polską gramatyką. Obejmuje to siedem przypadków, rodzaje gramatyczne, deklinacje rzeczowników i przymiotników oraz koniugacje czasowników. Chociaż różnice istnieją, na przykład w kategoriach liczby pojedynczej, mnogiej i podwójnej, ogólnie rzecz biorąc, gramatyka czeska jest dość podobna do polskiej. W rezultacie, osoby znające polski mogą nauczyć się języka czeskiego stosunkowo szybko, zwłaszcza jeśli już mają pewne doświadczenie z nauką innych języków słowiańskich.

Słownictwo

W języku czeskim można dostrzec wiele podobieństw słownictwa z językiem polskim. Przykłady obejmują słowa takie jak „kůň” (koń), „dům” (dom) czy „stůl” (stół). Niemniej jednak istnieją również fałszywi przyjaciele, czyli słowa o podobnej formie, ale różnym znaczeniu, np. „přítel” (przyjaciel) czy „zmrzlina” (lody). Znajomość podobieństw słownictwa może ułatwić naukę języka czeskiego dla Polaków, jednak należy zachować ostrożność, aby nie popełnić błędów wynikających z fałszywych przyjaciół.

Dialekty

W Czechach występuje kilka dialektów, które różnią się od standardowego języka czeskiego. Dialekty te to m.in. śląski czeski, morawski oraz wschodnioczeski. Różnice te mogą być szczególnie zauważalne w wymowie, słownictwie i gramatyce. Choć te różnice dialektalne nie są tak silne jak w niektórych innych krajach, wciąż warto zwrócić na nie uwagę podczas nauki języka czeskiego, aby lepiej zrozumieć i docenić kulturę Czech.

"Fałszywi przyjaciele tłumacza"

Fałszywi przyjaciele to słowa, które wyglądają lub brzmią podobnie w dwóch różnych językach, ale mają różne znaczenia. W przypadku polskiego i czeskiego, istnieje wiele takich słów. Na przykład słowo „přítel” oznacza „przyjaciela” w języku czeskim, podczas gdy w języku polskim „przytul” ma inne znaczenie. Inny przykład to „zmrzlina”, które w języku czeskim oznacza „lody”, a w polskim brzmi podobnie do „zamrożona”. Warto zwracać uwagę na te różnice, aby uniknąć nieporozumień podczas komunikacji.

Przysłowia i idiomy

Czeskie przysłowia i idiomy są często bardzo podobne do polskich, co jest wynikiem wspólnych korzeni kulturowych. Na przykład czeskie przysłowie „Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá” odpowiada polskiemu „Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada”. Poznanie przysłów i idiomów czeskich może być interesujące dla osób uczących się tego języka, ponieważ pozwalają one lepiej zrozumieć kulturę i sposób myślenia Czechów.

Czeski język literacki

Czeski język literacki wywodzi się z tzw. czeskiego języka starożytnego, który był używany w średniowieczu. Dzięki postaciom takim jak Jan Hus, czeski język literacki zaczął się kształtować i rozwijać. Współczesny czeski język literacki opiera się na dialekcie środkowoczeskim, który rozprzestrzenił się dzięki drukarstwu i literaturze. Zrozumienie ewolucji czeskiego języka literackiego może pomóc w zrozumieniu nie tylko języka, ale także kultury i historii Czech.

Języki sąsiednie

Język czeski posiada wiele wspólnych cech z językami sąsiednimi, takimi jak słowacki, polski czy niemiecki. Słowacki jest szczególnie blisko spokrewniony z czeskim, co sprawia, że osoby mówiące tymi językami często mogą się porozumiewać bez większych trudności. W przypadku języka niemieckiego, wpływ jest bardziej widoczny w słownictwie i niektórych zwrotach, wynika to z długotrwałych kontaktów historycznych i kulturowych.

Pochodzenie języka

Język czeski, podobnie jak inne języki słowiańskie, wywodzi się z prasłowiańskiego, prajęzyka, z którego wywodzą się wszystkie języki słowiańskie. Prasłowiański był używany przez Słowian we wczesnym średniowieczu, a jego rozwój był kształtowany przez procesy historyczne, takie jak migracje i kontakty z innymi językami. Zrozumienie pochodzenia języka czeskiego może pomóc w zrozumieniu jego wspólnych cech z innymi językami słowiańskimi oraz unikalnych aspektów.

Rola języka czeskiego w byłej Czechosłowacji

W okresie Czechosłowacji, język czeski i słowacki były traktowane jako równorzędne języki urzędowe. Po rozpadzie Czechosłowacji w 1993 roku, język czeski stał się oficjalnym językiem Czech, a język słowacki stał się oficjalnym językiem Słowacji. Pomimo tego, ze względu na wspólną historię i bliskie pokrewieństwo językowe, wiele osób w Czechach i na Słowacji nadal rozumie oba języki.

Język czeski na świecie

Język czeski jest używany przez około 10 milionów osób na świecie, głównie w Czechach. Czeska diaspora mieszka także w krajach takich jak Stany Zjednoczone, Kanada, Australia, Niemcy czy Polska. W tych krajach można znaleźć społeczności czeskich emigrantów, które utrzymują swoją kulturę i język. W międzynarodowym kontekście, język czeski odgrywa mniejszą rolę niż inne języki, jednak nauka tego języka może być wartościowa dla osób zainteresowanych kulturą i historią Czech.

Czeski w technologii

Chociaż język czeski nie jest tak powszechnie używany w technologii jak niektóre inne języki, istnieje wiele zasobów dostępnych dla osób uczących się tego języka. Są to m.in. aplikacje do nauki języka, słowniki online, a także serwisy informacyjne i społecznościowe. Ponadto, istnieją również czeskie wersje popularnych stron internetowych, takich jak Wikipedia czy Google, które mogą być pomocne w nauce języka i poznawaniu kultury.

Wpływ języka czeskiego na polską kulturę

Język czeski miał wpływ na polską kulturę, głównie za sprawą literatury i kina. Czeskie filmy, takie jak te w reżyserii Miloša Formana czy Jiříego Menzela, zdobyły uznanie międzynarodowe i zainspirowały również twórców w Polsce. Podobnie, twórczość pisarzy takich jak Franz Kafka czy Milan Kundera jest powszechnie czytana i doceniana przez polskich czytelników. Zrozumienie języka czeskiego może zatem pomóc w pogłębieniu zrozumienia i docenieniu wpływu czeskiej kultury na polską.

Słownik ortograficzny

W języku czeskim, podobnie jak w polskim, istnieje słownik ortograficzny, który ustala standardy pisowni i ortografii. Słownik ten, zwany "Pravidla českého pravopisu", zawiera zasady odnoszące się do pisowni, interpunkcji oraz gramatyki. Jego znajomość może być pomocna dla osób uczących się języka czeskiego, szczególnie jeśli chodzi o opanowanie poprawnej pisowni i unikanie typowych błędów.

Pismo Głagolica

Wczesne zapisy języka czeskiego używały pisma głagolickiego, które było pierwszym alfabetem opracowanym dla języków słowiańskich. Pismo to zostało stworzone przez św. Cyryla i Metodego w IX wieku. Chociaż pismo głagolickie zostało zastąpione przez alfabet łaciński, jego znajomość może być interesująca dla osób badających historię języka czeskiego i wpływ kultury cyrylo-metodejskiej na rozwój języków słowiańskich.

Czeski język naukowy

W historii nauki, język czeski był używany przez wielu wybitnych uczonych, takich jak fizyk i wynalazca Prokop Diviš czy filozof i pedagog Jan Ámos Komenský (Comenius). Współcześnie czeski język naukowy nadal odgrywa rolę w Czechach, choć naukowcy często publikują swoje prace także w językach międzynarodowych, takich jak angielski. Znajomość czeskiego języka naukowego może być przydatna dla osób zainteresowanych badaniami naukowymi prowadzonymi w Czechach.

Czeski język prawniczy

Język czeski posiada bogatą tradycję prawniczą, sięgającą średniowiecza. Współcześnie czeski język prawniczy wykorzystuje specjalistyczne terminy i zwroty, których znajomość jest niezbędna dla osób związanych z tą dziedziną. Nauka czeskiego języka prawniczego może być istotna dla polskich prawników współpracujących z czeskimi partnerami, a także dla osób zainteresowanych porównawczymi badaniami prawnymi w kontekście Europy Środkowej.

Czeski w muzyce

Kultura czeska posiada bogatą tradycję muzyczną, a czescy kompozytorzy, tak jak Bedřich Smetana, Antonín Dvořák czy Leoš Janáček, tworzyli utwory wykonywane na całym świecie. Czeska muzyka współczesna również korzysta z języka czeskiego, zarówno w tekstach piosenek, jak i w komunikacji między artystami. Dla miłośników muzyki, nauka czeskiego języka może pomóc w lepszym zrozumieniu i docenieniu twórczości czeskich artystów muzycznych.

Wpływ języka czeskiego na język polski

Wpływ języka czeskiego na język polski można zaobserwować na wielu płaszczyznach, zarówno historycznych, jak i współczesnych. Te dwa języki są blisko spokrewnione, należą do grupy języków zachodniosłowiańskich i dzielą wiele cech gramatycznych, fonetycznych oraz leksykalnych.

W polskim słownictwie można znaleźć wiele zapożyczeń z języka czeskiego, które pojawiły się na przestrzeni wieków. Niekiedy te słowa mogą mieć identyczne lub zbliżone znaczenie, jak na przykład czeskie "kniha" (książka) czy "bratr" (brat). W innych przypadkach czeskie słowa mogą mieć różne znaczenie w języku polskim, co może prowadzić do fałszywych przyjaciół, takich jak czeskie "divadlo" (teatr).

Wpływ języka czeskiego na język polski można również zaobserwować w dziedzinie literatury, gdzie twórczość czeskich pisarzy, takich jak Milan Kundera czy Bohumil Hrabal, zdobyła uznanie w Polsce, wpływając na polskich czytelników i pisarzy. Czeskie dzieła literackie są często tłumaczone na język polski, co pozwala na wymianę kulturalną i intelektualną między tymi dwoma krajami.

Współczesny wpływ języka czeskiego na język polski można zaobserwować również w kontekście nauki języka. W Polsce uczą się języka czeskiego zarówno osoby związane zawodowo z Czechami, jak i miłośnicy kultury czeskiej. Wiedza na temat języka czeskiego może pomóc Polakom lepiej zrozumieć wspólne korzenie językowe i kulturowe, a także ułatwić komunikację w sytuacjach międzynarodowych.

BEZPŁATNA WYCENA

 

tłumacz polsko czeski

tłumacz czesko polski

 

Pułapki językowe w tłumaczeniu z języka czeskiego na polski

 

Zdarza się, że intuicja podpowiada komuś tłumaczenie. które może prowadzić do pomyłek. Takie pomyłki mogą wydawać się śmieszne, ale mogą mieć poważne konsekwencje. Profesjonalny tłumacz zwraca baczną uwagę na słowa, które brzmią podobnie w dwóch językach, ale posiadają odmienne znaczenia, take jak przykłady poniżej. 

 

Słowo czeskie

Prawidłowe tłumaczenie na polski

Uwaga na błędne tłumaczenie!

burák orzech burak (červená řepa)
dobytek bydło dobytek (majetek)
hrad zamek grad (krupobiti)
květen maj kwiecień (duben)
láska miłość laska (hůl)
milost łaska miłość (láska)
pivnice piwiarnia piwnica (sklep)
sklep obchod sklep (piwnica)
trup korpus, kadłub trup (mrtvola)
záchod toaleta, ubikacja zachód (západ)

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Cennik tłumaczeń pisemnych: ile kosztuje profesjonalne tłumaczenie czeskie?

 

Orientacyjny cennik tłumaczeń z języka czeskiego oraz na język czeski: pisemnych, przysięgłych, ekspresowych, specjalistycznych i ustnych, w tym polsko-czeski, czesko-polskich a także bezpośrednich pomiędzy językiem czeskim i innymi językami obcymi bez języka polskiego.

 

 

Tłumaczenia pisemne

 

Zwykłe, przysięgłe, specjalistyczne, ekspresowe
z języka czeskiego na język polski od 0,25 zł / słowo
z języka polskiego na język czeski od 0,25 zł / słowo
z języka czeskiego na inny język od 0,25 zł / słowo
z innego języka obcego na czeski od 0,25 zł / słowo
weryfikacja tłumaczenia od 50% stawki tłumaczenia
napisy do filmu (subtitling) od 50 zł / minuta nagrania wideo
opracowanie graficzne od 10 zł / strona fizyczna lub grafika
opracowanie terminologiczne  od 250 zł / h
opłata projektowa od 150 zł / 10%

 

Tłumaczenia ustne

 

Online i na miejscu. Konsekutywne, symultaniczne, przysięgłe.

czeski <> polski

 250 zł / h

czeski <> inny język obcy

 500 zł / h

minimalny blok rezerwacji

 3-8 h w zależności od produktu

kompleksowa obsługa tłumaczeń ustnych online: platforma i zarządzanie

kosztorys indywidualny

wynajem sprzętu do tłumaczeń ustnych na miejscowych

kosztorys indywidualny

 

Ceny netto. Poniższa prezentacja nie stanowi oferty handlowej: każdy projekt wyceniamy zgodnie z potrzebami klienta konkurencyjnie, indywidualnie i bezpłatnie. 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Praktyczny słowniczek polsko - czeski

 

wyrażenie polskie

wyrażenie czeskie

tak ano    
nie ne    
proszę prosim
dziękuję dĕkuji / dĕkuju
przepraszam promiňte / promiň
dzień dobry dobrý den
dobry wieczór dobrý večer
dobranoc dobrou noc
do widzenia na shledanou/sbohem
cześć (na powitanie) ahoj
Jak się masz? Jak se máš?
Dobrze.  Dobře    
Nazywam się... Jmenuji se…
Nie rozumiem Nerozumίm
Jestem Polką / Polakiem Jsem z Polska

 

BEZPŁATNA WYCENA

Ile kosztuje moje tłumaczenie?

Sprawdź. Sprawdzenie nic nie kosztuje. Zapytanie zajmie parę minut. Otrzymasz konkurencyjną ofertę profesjonalnego wykonania.

Co potrafi zawodowy tłumacz polsko-czeski i czesko-polski?

 

Tłumacz czesko-polski musi posiadać szeroką wiedzę i umiejętności, aby efektywnie przekładać teksty pomiędzy tymi dwoma językami. Wiedza ta obejmuje zarówno biegłość językową, jak i zrozumienie kultury, gramatyki oraz specyfiki obu języków. Oto kilka kluczowych aspektów, które tłumacz musi znać i rozumieć.

Biegłość językowa

Tłumacz musi biegle posługiwać się zarówno językiem czeskm, jak i polskim. To oznacza znajomość słownictwa, gramatyki, składni oraz wymowy w obu językach. Biegłość językowa obejmuje również zdolność do zrozumienia różnych dialektów, akcentów i odmian regionalnych obu języków.


Zrozumienie kultury

Tłumaczenie tekstów z jednego języka na drugi często wymaga uwzględnienia kontekstu kulturowego. Tłumacz musi być świadomy różnic kulturowych, aby dokładnie oddać niuanse i konotacje zawarte w tekście. Wiedza na temat historii, tradycji, zwyczajów oraz wydarzeń społecznych i politycznych jest niezbędna do prawidłowego tłumaczenia.


Gramatyka

Gramatyka w języku czeskim i polskim różni się pod wieloma względami. Tłumacz musi znać i stosować się do zasad gramatycznych obu języków, takich jak odmiana czasowników, deklinacja rzeczowników, użycie czasów przeszłych, struktura zdań czy rodzaje zaimków. Błędy gramatyczne mogą prowadzić do poważnych nieporozumień, dlatego tłumacz powinien zwracać na nie szczególną uwagę.


Idiomy i frazy

W obu językach istnieje wiele idiomów i zwrotów, które nie mają dosłownego odpowiednika w drugim języku. Tłumacz musi znać te idiomy i umieć je przekładać na odpowiednie wyrażenia, które oddają ich znaczenie w języku docelowym. Ponadto tłumacz powinien zdawać sobie sprawę, że niektóre idiomy są specyficzne dla określonego regionu czy kraju i mogą być niezrozumiałe dla odbiorców z innych obszarów.


Słownictwo specjalistyczne

Tłumacz musi znać słownictwo specjalistyczne związane z daną dziedziną, taką jak medycyna, prawo czy technologia. Pozwala to na precyzyjne tłumaczenie tekstów fachowych i unikanie błędów wynikających z niezrozumienia terminologii. W miarę jak tłumacz zdobywa doświadczenie w różnych dziedzinach, jego wiedza specjalistyczna się rozszerza, co przekłada się na lepsze tłumaczenia.


Styl i rejestr

Tłumacz musi uwzględniać styl i rejestr tekstu źródłowego, tak aby przekład oddawał intencje autora. Na przykład, tekst formalny powinien być przetłumaczony na język równie formalny, podczas gdy tekst potoczny może wymagać użycia bardziej potocznego języka. Tłumacz powinien też zwracać uwagę na ton tekstu, aby zachować jego atmosferę i emocje.


Współczesny język

Tłumacz musi być na bieżąco z ewolucją języka, włączając w to nowe słowa, zwroty i zmieniające się znaczenia istniejących wyrazów. Dzięki temu tłumaczenia będą aktualne i zrozumiałe dla współczesnych odbiorców. Czasami może to oznaczać konieczność przekształcenia archaicznych bądź przestarzałych słów na współczesne odpowiedniki.


"Fałszywe przyjaciółki"

Tłumacz powinien być świadomy fałszywych przyjaciółek, czyli słów, które wydają się być związane z innymi językami, ale mają inne znaczenia. Unikanie błędów wynikających z fałszywych przyjaciółek jest kluczowe dla dokładnego tłumaczenia.


Lokalizacja

Tłumacz musi dostosowywać przekład do kontekstu lokalnego, co może obejmować dostosowanie jednostek miary, walut czy odniesień kulturowych. Celem jest uczynienie tłumaczenia jak najbardziej zrozumiałym dla odbiorców docelowych.


Tłumaczenie niestandardowych form języka

Tłumacz musi być w stanie zrozumieć i przetłumaczyć niestandardowe formy języka, takie jak slang, żargon czy dialekty. Uwzględnienie tych niuansów może przyczynić się do większej autentyczności przekładu.


Redagowanie i korekta

Tłumacz powinien być zdolny do redagowania i korygowania swojej pracy, dbając o poprawność językową, gramatyczną oraz interpunkcyjną. Umiejętność samodzielnego sprawdzania tłumaczeń i eliminowania błędów jest kluczowa dla utrzymania wysokiej jakości pracy.


Tłumaczenie kontekstowe

Tłumacz musi być w stanie uwzględniać kontekst tekstu, tak aby przekład nie był jedynie dosłowny, ale również oddawał znaczenie i cel oryginału. Tłumaczenie kontekstowe może obejmować analizowanie intencji autora, odbiorców oraz sytuacji, w której tekst ma być użyty.


Wiedza o konwencjach pisowni

Tłumacz powinien znać konwencje pisowni obu języków, takie jak systemy notacji liczb, znaki diakrytyczne, zasady pisania wielkimi literami czy zastosowanie cudzysłowów. Znajomość tych konwencji jest niezbędna dla zachowania spójności i czytelności przekładu.


Umiejętność przekładu na język ojczysty

Tłumaczenie na język ojczysty zwykle daje lepsze rezultaty, ponieważ tłumacz ma naturalne wyczucie języka docelowego. Tłumacz powinien być więc kompetentny w tłumaczeniu z języka czeskiego na polski i odwrotnie, ale szczególną wagę powinien przykładać do tłumaczeń na język ojczysty.


Umiejętność przekładu kreatywnego

Tłumacz musi posiadać zdolności kreatywne, aby tłumaczyć teksty artystyczne, takie jak literatura, poezja czy piosenki. W takich przypadkach, tłumacz musi dążyć do zachowania oryginalnego rytmu, stylu, znaczenia i emocji, często wymagając twórczego podejścia do tłumaczenia.


Tłumaczenie tekstów związanych z SEO

Tłumacz musi zdawać sobie sprawę z technik optymalizacji treści dla wyszukiwarek (SEO) i uwzględniać je podczas tłumaczenia. Obejmuje to odpowiednie użycie słów kluczowych, fraz i struktury tekstu, które mogą wpływać na pozycjonowanie strony w wynikach wyszukiwania.


Redagowanie i korekta

Tłumacz musi dbać o jakość swojej pracy, co obejmuje sprawdzanie tłumaczenia pod kątem błędów gramatycznych, interpunkcyjnych, stylistycznych oraz terminologicznych.


Adaptacja przekładu do celu komunikacyjnego

Tłumacz musi być w stanie dostosować tłumaczenie do celu, dla którego zostało stworzone. Na przykład, tłumaczenie reklamy wymaga innego podejścia niż tłumaczenie umowy prawnej. Tłumacz powinien zatem zwracać uwagę na kontekst i oczekiwania odbiorców.


Praca z różnymi formatami dokumentów

Tłumacz musi być biegły w pracy z różnymi formatami dokumentów, takimi jak pliki tekstowe, prezentacje czy pliki graficzne. To może wymagać umiejętności korzystania z różnych programów komputerowych, takich jak edytory tekstu, narzędzia DTP czy oprogramowanie do tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT).


Znajomość oprogramowania CAT:

Współcześni tłumacze często korzystają z narzędzi CAT, które ułatwiają i przyspieszają pracę. Umiejętność korzystania z takiego oprogramowania, jak Trados czy memoQ, jest często wymagana w zawodzie tłumacza.


Tłumaczenie tekstów kreatywnych

Tłumaczenie tekstów literackich, poezji czy piosenek wymaga nie tylko doskonałej znajomości obu języków, ale także wyczucia artystycznego i kreatywności. Tłumacz musi umieć oddać piękno oryginalnego tekstu, jednocześnie zachowując jego treść i emocje.


Przekład kulturowy

Tłumacz musi być zdolny do przekładania kulturowego, czyli dostosowywania tekstu tak, aby był zrozumiały i akceptowalny dla odbiorców docelowych. Może to obejmować zmiany w przykładach, metaforach czy odniesieniach kulturowych.


Umiejętność pracy w zespole

Tłumacze często współpracują z innymi specjalistami, takimi jak redaktorzy, korektorzy czy inni tłumacze. Umiejętność pracy w zespole oraz efektywna komunikacja z innymi członkami grupy jest ważna dla osiągnięcia optymalnych rezultatów.


Zarządzanie czasem i organizacja pracy

Tłumacz musi być w stanie zarządzać swoim czasem i organizować pracę tak, aby terminowo realizować zlecenia. Wymaga to umiejętności planowania, priorytetyzacji zadań i motywacji do pracy.


Wiedza na temat etyki zawodowej

Tłumacz powinien znać i przestrzegać zasad etyki zawodowej, takich jak zachowanie poufności informacji, rzetelność w pracy oraz uczciwość wobec klientów i współpracowników. Poszanowanie tych zasad buduje zaufanie i profesjonalizm w branży tłumaczeniowej.


Umiejętność uczenia się i rozwoju zawodowego

Tłumacz powinien być otwarty na rozwój zawodowy i ciągłe doskonalenie swoich umiejętności. Uczestnictwo w szkoleniach, warsztatach czy konferencjach branżowych pozwala na zdobywanie nowych kompetencji i utrzymanie bieżącej wiedzy na temat zmian w językach, technologii oraz trendów w tłumaczeniach.


Wielu klientów zaczynało od tłumaczenia własnych projektów samodzielnie, zanim się poznaliśmy.

Jeżeli nie masz czasu nabywać wszystkich powyższych umiejętności, samodzielne tłumaczenie może okazać się nieefektywne: na pewno nie będzie dla Firmy ani lepsze, ani tańsze, ani bardziej przyjemne niż nawiązanie profesjonalnej współpracy z Pozeną.

Wyceń projekt i przekonaj się osobiście.  

POZENA ATC Supplier of the Year

Bardzo cieszymy się z codziennych życzliwych komentarzy klientów. Potwierdzają one naszą formułę i jak nic innego zachęcają do nieustannego rozwoju, nauki i starań.

Jesteśmy też bardzo dumni, kiedy codzienna praca owocuje prestiżowymi wyróżnieniami światowej klasy. Taką nagrodę otrzymaliśmy niedawno podczas dorocznej gali  Association of Translation Companies, jednej z najbardziej prestiżowych organizacji branży językowej na Ziemi. Bardzo dziękujemy!